Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\

Handelskammarvärdering

Patric Uvefalk är förordnad besiktnings och värderingman för Handelskammaren. Vi kan värdera din bil opartiskt, vi utför även värderingar för större bilparker.

Handelskamrarnas anvisningar för besiktnings- och värderingsmän

I dessa anvisningar meddelas närmare föreskrifter för besiktningsmän/värderingsmän förordnade av Handelskammaren. Besiktningsmän/värderingsmän har också skyldighet att följa Handelskamrarnas antagna stadgar angående besiktningsmän/ värderingsmän.

Opartiskhet och objektivitet

Den som förordnats som besiktningsman/ värderingsman är skyldig att förhålla sig opartisk och objektiv vid utförande av uppdrag. Detta innebär att han/hon enbart får ta hänsyn till fakta och att han inte får gynna eller missgynna någon part.

Besiktningsmannen/värderingsmannen är alltså skyldig att avböja uppdrag som skulle kunna medföra att hans/hennes opartiskhet och objektivitet i något avseende skulle kunna ifrågasättas. En besiktningsman/ värderingsman bör därför exempelvis i normalfallet

  • inte förvärva varor han/hon dessförinnan genom självständigt uppdrag besiktigat eller värderat,
  • inte i övrigt åta sig uppdrag då han/hon själv, någon honom/henne närstående fysisk eller juridisk person eller hans/hennes arbetsgivare har sådant intresse i saken att besiktningsmannens/värderingsmannens opartiskhet kan sättas i fråga,
  • inte försätta sig i en alltför stark beroendeställning i förhållande till en och samma uppdragsgivare,
  • inte agera såsom skiljeman eller inta förlikningsliknande funktion.

Sakkunnighet

En besiktningsman/värderingsman förordnas på grundval av sin dokumenterade sakkunskap inom visst område. Det är alltså för att utföra besiktningar och värderingar inom just det området han/hon erhållit sitt förordnande. En besiktningsman/värderingsman får därför inte, under åberopande av sitt förordnande, åta sig uppdrag som ligger utanför det område för vilket Handelskammaren förordnat honom/henne.

Det kan inträffa fall då besiktningsmannens/ värderingsmannens sakkunskap är otillräcklig, trots att han/hon är förordnad inom det aktuella området.

Besiktningsmannen/värderingsmannen är då skyldig att avböja uppdraget eller använda annan förordnad besiktningsman/värderingsman för detta deluppdrag. Har annan besiktningsman/värderingsman anlitats för visst deluppdrag skall detta särskilt anges.

En besiktningsman/värderingsman är sakkunnig såvitt gäller att utföra besiktningar och värderingar. Härav följer att det inte ligger inom besiktningsmannens/värderingsmannens kompetensområde att uttala sig i t ex juridiska frågor.

Personligt förordnande

Som besiktningsman/värderingsman förordnar Handelskammaren personer vars sakkunskap och redbarhet gör vederbörande skickad att verkställa besiktningar och värderingar. Förordnandet är således ett personligt förtroendeuppdrag, som inte får användas av någon annan. Inte heller får förordnandet användas av företag som besiktningsmannen/ värderingsmannen arbetar i, om därigenom missförstånd kan uppstå om förordnandets personliga karaktär. Besiktningsmannen/värderingsmannen får inte kalla sig “auktoriserad”.

Besiktningsman/värderingsman är skyldig att i allt handla på sådant sätt att riskerna för missbruk av hans/hennes förordnande undviks, bland annat genom att se till att de blanketter han erhållit från Handelskammaren inte utnyttjas av annan.

Marknadsföring får ske i annons eller i annan form att viss bestämd person är av Handelskammaren förordnad besiktningsman/värderingsman. Däremot får marknadsföring inte ske på så sätt att företaget kan uppfattas såsom förordnat.

Uppdraget och utlåtandet

Skriftliga utlåtanden
Skriftligt utlåtande skall alltid vara utfärdat på av Handelskammaren för respektive år färdigtryckt blankett.

Blanketter erhålls kostnadsfritt en gång per år i visst antal i samband med förordnande samt kan härutöver beställas hos Handelskammaren.

Skriftliga utlåtanden som jämställs med muntliga
När det gäller besiktnings- eller värderingsuppdrag vid vilket besiktningsmannen/värderingsmannen inte själv upprättar ett dokument utan i stället fullgör sitt uppdrag genom att t ex teckna på uppdragsgivarens lista, fotografi eller dylikt jämställs dessa med muntliga värderingar, vilka inte omfattas av skyldigheten att använda blankett. Det kan gälla såväl vissa försäkringsvärderingar som andra typer av besiktningar/värderingar där uppdragsgivaren önskar och tillika tillhandahåller underlag som naturligen lämpar sig för tillstyrkan eller annan liknande påteckning.

Utlåtandets innehåll
För det sakliga innehållet i avgivna utlåtanden svarar besiktningsmannen/värderingsmannen helt självständigt gentemot uppdragsgivare och andra. Handelskammaren har inte något ansvar för bland annat innehållet i avgivna utlåtanden och eventuella rättsliga konsekvenser därav.

Av utlåtandet skall bland annat framgå vilket uppdrag som erhållits och syftet med besiktningen.

Besiktningen/värderingen skall noga dokumenteras. Vidare skall anges om angivet värde är inklusive eller exklusive mervärdesskatt.

Vid sammanträde den 18 november 1996 beslöt Handelskammarens besiktningsmannanämnd att rekommendera Handelskammarens besiktningsmän att i värderingssammanhang (värde vid skadetillfället) tillämpa nedanstående värderingsbegrepp beträffande lös egendom enligt rekommendation från Sveriges Försäkringsförbund den 13 september 1996 allt under förutsättning att inte andra värderingsbegrepp och definitioner används i respektive försäkringsbolags försäkringsvillkor.

Affektionsvärde
Värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t ex värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.

Dagsvärde
Kostnad för att vid skadetillfället i allmänna handeln anskaffa ny likvärdig egendom av samma slag och i samma skick med avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet eller annan omständighet.

Marknadsvärde
Vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig lös egendom av samma slag och i samma skick som den skadade vid skadetillfället (ej Gula Tidningen, loppmarknader och dylikt).

Nyvärde
Kostnaden för att vid skadetillfället i den allmänna handeln anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning.

Återanskaffningskostnad
Kostnad för att återanskaffa likvärdig egendom (jfr Marknadsvärde).

Uttryck som försäkringsvärde, återanskaffningsvärde, samlarvärde och samlingsvärde bör i princip inte användas i värderingssammanhang.
Inom motorfordonsområdet skall endast begreppet marknadsvärde användas. Begreppet nyvärde beträffande motorfordon torde vara enbart av bolagsintern betydelse och vara liktydigt med ny bil enligt försäkringsvillkoren.

Arvoden och avgifter

Det arvode som besiktningsman/värderingsman betingar sig för det utförda uppdraget debiteras uppdragsgivaren direkt.

Skulle mellan besiktningsman/värderingsman och uppdragsgivare uppkomma tvist angående arvodet och förklarar uppdragsgivaren skriftligen att han åtnöjes med besiktningsmannanämndens avgörande av tvisten är även besiktningsmannen/värderingsmannen skyldig att underkasta sig detsamma.

Besiktningsman/värderingsman skall erlägga en särskild avgift till Handelskammaren enligt de grunder som bestäms av besiktningsmannanämnden.

Om nämnda avgift inte erläggs återkallas meddelat förordnande.

Besiktningsmannanämnd

Vid Handelskammaren finns en besiktningsmannanämnd som fattar beslut i ärenden angående besiktningsmän/värderingsmän.

Nämnden utövar också tillsyn över besiktningsmännen/värderingsmännen.